تکاپس ⅼ گروه تکاپو ⅼ تکاپو آرمان پارسا - تصاویر برنامه ها - طولانی ترین نقاشی جهان در ابتدای هزاره ی سوم / سال 85
  • Sl Banner
  • News Portal

مجموعه تصاویری از اجرای طولانی ترین نقاشی جهان در ابتدای هزاره ی سوم به طول 5 کیلومتر در تهران - تهیه کنندگی و کارگردانی توسط حسینی پارسا ، گروه تکاپو

Icon Up Images
Takapou01
 
Takapou02
 
Takapou03
 
Takapou04
 
Takapou05
 
Takapou06
 
Takapou07
 
Takapou08
 
Takapou09