تکاپس ⅼ گروه تکاپو ⅼ تکاپو آرمان پارسا - تصاویر برنامه ها - طولانی ترین نقاشی جهان ( 3 کیلومتر) / سال 83
  • Sl Banner
  • News Portal

مجموعه تصاویری از اجرای طولانی ترین نقاشی جهان در ابتدای هزاره ی سوم به طول3 کیلومتر در تهران - تهیه کنندگی و کارگردانی توسط حسینی پارسا ، گروه تکاپو

Icon Up Images
Takapou01
 
Takapou02
 
Takapou03
 
Takapou04
 
Takapou05
 
Takapou06
 
Takapou07
 
Takapou08
 
Takapou09
 
Takapou10
 
Takapou11
 
Takapou12
 
Takapou13
 
Takapou14
 
Takapou15