تکاپس ⅼ گروه تکاپو ⅼ تکاپو آرمان پارسا - تصاویر برنامه ها - بزرگداشت میزا محمد تقی خان امیرکبیر با حضور رئیس جمهور/ دی 91
  • Sl Banner
  • News Portal

مجموعه تصاویری از بزرگداشت میزا محمد تقی خان امیرکبیر که با حضور رئیس جمهور در تالار وحدت برگزار شد

تهیه کننده و کارگردان: حسینی پارسا، گروه تکاپو

Icon Up Images
بزرگداشت میزا محمد تقی خان امیرکبیر با حضور رئیس جمهور
 
بزرگداشت میزا محمد تقی خان امیرکبیر با حضور رئیس جمهور
 
بزرگداشت میزا محمد تقی خان امیرکبیر با حضور رئیس جمهور
 
بزرگداشت میزا محمد تقی خان امیرکبیر با حضور رئیس جمهور
 
بزرگداشت میزا محمد تقی خان امیرکبیر با حضور رئیس جمهور
 
بزرگداشت میزا محمد تقی خان امیرکبیر با حضور رئیس جمهور
 
بزرگداشت میزا محمد تقی خان امیرکبیر با حضور رئیس جمهور
 
بزرگداشت میزا محمد تقی خان امیرکبیر با حضور رئیس جمهور
 
بزرگداشت میزا محمد تقی خان امیرکبیر با حضور رئیس جمهور
 
بزرگداشت میزا محمد تقی خان امیرکبیر با حضور رئیس جمهور
 
بزرگداشت میزا محمد تقی خان امیرکبیر با حضور رئیس جمهور
 
بزرگداشت میزا محمد تقی خان امیرکبیر با حضور رئیس جمهور
 
بزرگداشت میزا محمد تقی خان امیرکبیر با حضور رئیس جمهور
 
بزرگداشت میزا محمد تقی خان امیرکبیر با حضور رئیس جمهور
 
بزرگداشت میزا محمد تقی خان امیرکبیر با حضور رئیس جمهور
 
بزرگداشت میزا محمد تقی خان امیرکبیر با حضور رئیس جمهور
 
بزرگداشت میزا محمد تقی خان امیرکبیر با حضور رئیس جمهور
 
بزرگداشت میزا محمد تقی خان امیرکبیر با حضور رئیس جمهور
 
بزرگداشت میزا محمد تقی خان امیرکبیر با حضور رئیس جمهور
 
بزرگداشت میزا محمد تقی خان امیرکبیر با حضور رئیس جمهور
 
بزرگداشت میزا محمد تقی خان امیرکبیر با حضور رئیس جمهور