تکاپس ⅼ گروه تکاپو ⅼ تکاپو آرمان پارسا - تصاویر برنامه ها - نخستین جشن جهانی نوروز / 89
  • Sl Banner
  • News Portal

مجموعه تصاویری از نخستین جشن جهانی نوروز در سال 90 - تهران - کارگردانی شده توسط حسینی پارسا - گروه تکاپو

Icon Up Images
norooz01
 
norooz02
 
norooz03
 
norooz04
 
norooz05
 
norooz06
 
norooz07
 
norooz08
 
norooz09
 
norooz10
 
norooz11
 
norooz12
 
norooz13
 
norooz14
 
norooz15
 
norooz16
 
norooz17
 
norooz18
 
norooz19
 
norooz20
 
norooz21
 
norooz22
 
norooz23
 
norooz24
 
norooz25
 
norooz26
 
norooz27
 
norooz28
 
norooz29
 
norooz30
 
norooz31
 
norooz32
 
norooz33
 
norooz34
 
norooz35
 
norooz36
 
norooz37
 
norooz38
 
norooz39
 
norooz40
 
norooz41
 
norooz42
 
norooz43
 
norooz44
 
norooz_ver01
 
norooz_ver02
 
norooz_ver03
 
norooz_ver04
 
norooz_ver05
 
norooz_ver06