تکاپس ⅼ گروه تکاپو ⅼ توسعه راه کارهای هوشمند - تصاویر برنامه ها - اختتامیه ی همایش ملی پژوهشی نگین پایتخت / آبان 91
Logo
  • Sl Banner
  • News Portal

مجموعه تصاویری از اختتامیه ی همایش ملی پژوهشی نگین پایتخت / تهیه کنندگی و کارگردانی توسط حسینی پارسا، گروه تکاپو

Icon Up Images
اختتامیه ی همایش ملی پژوهشی نگین پایتخت
 
اختتامیه ی همایش ملی پژوهشی نگین پایتخت
 
اختتامیه ی همایش ملی پژوهشی نگین پایتخت
 
اختتامیه ی همایش ملی پژوهشی نگین پایتخت
 
اختتامیه ی همایش ملی پژوهشی نگین پایتخت
 
اختتامیه ی همایش ملی پژوهشی نگین پایتخت
 
اختتامیه ی همایش ملی پژوهشی نگین پایتخت
 
اختتامیه ی همایش ملی پژوهشی نگین پایتخت
 
اختتامیه ی همایش ملی پژوهشی نگین پایتخت
 
اختتامیه ی همایش ملی پژوهشی نگین پایتخت
 
اختتامیه ی همایش ملی پژوهشی نگین پایتخت
 
اختتامیه ی همایش ملی پژوهشی نگین پایتخت